Om REGARD

REGARD (REbuildinG AfteR Displacement), som samfinansieras av EU genom ett Erasmus+ programbidrag, kommer att löpa under tre år och leds av Global Disaster Resilience Centre vid University of Huddersfield i Storbritannien. Projektet består av ett konsortium av universitet och högskolor från fyra länder i Europa och Asien.

Detta treåriga forskningsinitiativ syftar till att utveckla kompetenser i att bygga upp samhällen efter katastrof- och konfliktrelaterade massförflyttningar med utgångspunkt i den byggda miljön.

För att uppnå detta har följande mål angivits.

  • Att identifiera samhällets behov efter katastrof- och konfliktrelaterade massförflyttningar med utgångspunkt i den byggda miljön
  • Att undersöka den byggda miljöns roll för att förbättra social sammanhållning mellan mottagande och förflyttade grupper och samhällen
  • Att utforska de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs av professionella inom frågor som rör den byggda miljön för att kunna tillgodose behoven hos mottagande och förflyttade grupper och samhällen
  • Att utveckla, testa och genomföra en innovativ serie av kurser i att tillgodose behoven hos mottagande och förflyttade grupper och samhällen
  • Att utveckla tillhörande läroplaner och resurser för lärare och kursdeltagare
  • Att introducera nya användningsområden för informations- och kommunikationsteknik i utbildningssammanhang genom att utveckla tekniskt förbättrade läromiljöer och material för att underlätta undervisning och lärande
  • Att föreslå policyrekommendationer till professionella organ inom frågor som rör den byggda miljön med syfte att öka yrkeskunskaperna kring att tillgodose behoven hos mottagande och förflyttade grupper och samhällen

Följaktligen kommer projektet att tillgodose behoven hos mottagande och förflyttade grupper och samhällen efter katastrof- och konfliktrelaterade massförflyttningar och underlätta framgångsrik nyetablering. För att möjliggöra detta kommer projektet att adressera kunskapsbristerna hos professionella aktörer inom frågor som rör den byggda miljön och bidra till att höja deras kompetenser. Projektet bidrar också med policyrekommendationer till professionella organ för att öka yrkeskunskaperna kring att tillgodose behoven hos mottagande och förflyttade grupper och samhällen. Därigenom strävar projekten efter att utveckla ett flertal olika resultat, att organisera ett antal events samt utbildningsaktiviteter med syfte att bygga upp samhällen efter katastrof- och konfliktrelaterade massförflyttningar.

Regard Project
Disclaimer Statement: The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.