Projekt REGARD

Projekt REGARD (REbuildinG AfteR Displacement) kestab kolm aastat, seda kaasrahastatakse ELi programmi „Erasmus+“ kaudu ja seda koordineerib Ühendkuningriigis asuv Huddersfieldi ülikooli rahvusvahelise katastroofiresistentsuse keskus (Global Disaster Resilience Centre). Lisaks lööb projektis kaasa konsortsium, mis koosneb neljast Euroopa ja Aasia riigist pärit kõrgkoolist.

Kolmeaastase uurimisalgatuse eesmärk on suurendada katastroofidest ja konfliktidest tingitud massilisele ümberasustamisele järgneva kogukondade ülesehitamisega seotud pädevust hoonestatud keskkonna vaatepunktist.

Selleks on seatud järgmised eesmärgid:

  • selgitada välja hoonestatud keskkonna vajadused, mis tulenevad katastroofidest ja konfliktidest tingitud massilisest ümberasustamisest;
  • uurida hoonestatud keskkonna rolli vastuvõtvate ja ümberasustatavate kogukondade sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamisel;
  • teha kindlaks teadmised, oskused ja asjatundlikkus, mida on hoonestatud keskkonna spetsialistidel vaja, et arvestada vastuvõtvate ja ümberasustatud kogukondade vajadusi;
  • töötada välja, katsetada ja rakendada uuenduslikke koolitusprogramme, mis on mõeldud vastuvõtvate ja ümberasustatud kogukondade vajaduste rahuldamiseks;
  • töötada välja asjaomaseid õppekavu ja -materjale õpetajatele ning õppijatele;
  • tutvustada IT uusi kasutusvõimalusi hariduses, luues tehnoloogiliselt täiendatud õppekeskkondi ning -materjale, et soodustada õpetamist ja õppimist;
  • anda poliitilisi soovitusi hoonestatud keskkonna valdkonna kutseorganisatsioonidele, et täiendada ametipädevust vastuvõtvate ja ümberasustatud kogukondade vajaduste rahuldamisel.

Sellest tulenevalt käsitleb projekt vastuvõtvate ja ümberasustatud kogukondade vajadusi pärast katastroofide ja konfliktide põhjustatud massilist ümberasustamist ning aitab inimesi edukalt ümber paigutada. Seeläbi aitab projekt täita lünki hoonestatud keskkonna spetsialistide teadmistes ja suurendada nende asjatundlikkust. Projekt annab ka poliitilisi soovitusi hoonestatud keskkonna valdkonna kutseorganisatsioonidele, et täiendada ametipädevust vastuvõtvate ja ümberasustatud kogukondade vajaduste rahuldamisel. Seega on projekti eesmärk töötada välja mitmesuguseid väljundeid ning korraldada teadmiste jagamise üritusi ja koolitusi seoses kogukondade ülesehitamisega pärast katastroofidest ja konfliktidest tingitud massilist ümberasustamist.

Regard Project
Disclaimer Statement: The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.